18 lutego, 2021 r.

Ekohydrologia: nabór na międzynarodowe studia [ENG. VER.]

Ekohydrologia: nabór na międzynarodowe studia [ENG. VER.]

fot. studenci w Stacji Terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Treście podczas badań (2019)

Uniwersytet Łódzki wraz z trzema innymi europejskimi uniwersytetami uruchamia program Erasmus+ Master in Applied Ecohydrology. Studenci tego dwuletniego programu studiów magisterskich będą mogli odbywać zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim, w Algarve, Lubece oraz Antwerpii. Uczestnicy kursu poznają zagadnienia z zakresu ekohydrologii, metod zarządzania zasobami wodnymi oraz inżynierii wodnej. Mogą również liczyć na pokrycie wszystkich wydatków oraz comiesięczne stypendium (1000 euro), finansowane ze środków programu. Nabór trwa do 26 lutego.Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania aplikacji na kierunek.


Absolwenci kierunku będą specjalistami z zakresu ekohydrologii i zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi. Poznają rozwiązania bliskie naturze, służące adaptacji do skutków globalnego ocieplenia m.in. w zakresie retencji wód oraz ochrony przeciwpowodziowej. Program kursu, konsultowany z Międzyrządowym Programem Hydrologicznym UNESCO, jest odpowiedzią na postępującą degradację ekosystemów wodnych na świecie. Celem jest więc wykszałcenie światowej klasy specjalistów, posiadających gruntowną wiedzę z zakresu ochrony i zarządzania zasobami wodnymi. Dlatego bardzo ważną częścią dwuletniego kursu będą zajęcia praktyczne i laboratoria prowadzone już podczas pierwszego roku kursu na Uniwersytecie Łódzkim.Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Tekst źródłowy: Master in Applied Ecohydrology

Redakcja: Centrum Promocji UŁ
Ecohydrology: recruitment for international studies


University of Lodz together with three other European universities open Erasmus+ Master in Applied Ecohydrology programme. Students of this 2-year master’s degree programme will be able to study at the University of Lodz, in Algrave, Lubeka and Antwerp. The course participants will get familiar with the issues in the field of ecohydrology, methods of water resources management and water engineering. They can also count on coverage of all expenses and a monthly scholarship (€1000), financed under the programme. Recruitment lasts until February 26.


Detailed information pertaining to the way of submitting applications for the studies can be found here.


Graduates of this master’s degree programme will become specialists in the field of ecohydrology and sustainable management of water resources. They will get familiar with solutions close to nature, aiming at adapting to the effects of global warming, among others, with respect to water retention and flood protection. Curriculum of the course, consulted with the UNESCO Intergovernmental Hydrological Programme, constitutes a response to the progressing degradation of water ecosystems in the world. Its objective is to educate world-class specialists with thorough knowledge on the protection and management of water resources. Therefore, practical classes and laboratory practice carried out at the University of Lodz right from the first year constitute a very important part of this programme.

Source: Master in Applied Ecohydrology

Edit: Promotion Centre, UL


Poprzednia wiadomość List Rektor UŁ do MEiN oraz MZ w sprawie szczepień na uczelniach
Następna wiadomość Łódzkie strajki studenckie 1981 – wystawa zdjęć otwarta!