13 stycznia, 2021 r.

Kierunki UniLodz z prestiżową akredytacją IACBE [ENG VER.]

Kierunki UniLodz z prestiżową akredytacją IACBE [ENG VER.]

Dwa wydziały Uniwersytetu Łódzkiego – Zarządzania oraz Ekonomiczno-Socjologiczny, jako jedyne w Polsce wśród uczelni publicznych, uzyskały oficjalną akredytację IACBE dla kierunków w języku angielskim: Business Management (WZ) oraz Economics (WE-S). Akredytacja potwierdza spełnienie przez Uniwersytet Łódzki wymogów, takich jak: sprawne funkcjonowanie, wysoki poziom dydaktyki, innowacyjne zarządzanie, dobre relacje z biznesem oraz wysoka wartość dyplomu, który liczy się na rynku pracy.


Decyzja ta zamyka trzyletni okres prac nad przygotowaniem wniosku o członkostwo w IACBE, wniosku o uzyskanie statusu kandydata do akredytacji, a wreszcie raportu samooceny i wniosku o przyznanie pierwszej akredytacji wybranym programom.


Studia I i II stopnia na kierunkach Business Management oraz Economics podlegały wieloetapowej procedurze akredytacji począwszy od 2018 r. – w tym czasie kilkukrotnie gościliśmy na UniLodz przedstawicieli IACBE, ostatnio w formule zdalnej we wrześniu 2020 roku, opracowany został także obszerny i szczegółowy raport samooceny.


IACBE, czyli International Accreditation Council for Business Education (dawniej znana jako International Assembly for Collegiate Business Education) z siedzibą w stanie Kansas w USA, jest uznawana za lidera akredytacji dla programów edukacji biznesowej.


IACBE akredytowała dotąd ponad 1800 programów biznesowych w uczelniach na całym świecie. Do tego grona dołączył właśnie Uniwersytet Łódzki jako pierwsza polska uczelnia publiczna.


Inicjatorem złożenia wniosku był dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ, od września 2020 r. prorektor ds. rozwoju UŁ. Wnioski akredytacyjne przygotował zespół w składzie: dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ (od września 2020 r. prorektor ds. współpracy z otoczeniem UŁ), dr Justyna Wieloch, mgr Aneta Żak, dr Jerzy S. Czarnecki, dr Piotr Gabrielczak, dr Tomasz Uryszek oraz dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ, który koordynował prace zespołu.


Z nieskrywaną satysfakcją przyjęliśmy decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku o udzielenie akredytacji IACBE dla kierunków Business Management oraz Economics. Proces pozyskania akredytacji był długotrwały i wymagający, dlatego z dumą wstępujemy do grona programów, których jakość kształcenia i spełnienie międzynarodowych norm i standardów nauczania są potwierdzone rozpoznawalną na całym świecie marką IACBE. Jesteśmy pewni, że akredytacja pozwoli nam na dalszy rozwój programów oraz wymianę najlepszych praktyk z liderami biznesu i kształcenia, a tym samym oferowanie jeszcze większej wartości dla naszych studentów, absolwentów oraz rynku pracy – podkreśla dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ z Wydziału Zarządzania UŁ, prodziekan ds. współpracy międzynarodowej.


Studia na akredytowanych kierunkach są prowadzone w całości w języku angielskim i są prawdziwą chlubą Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwenci kierunku Business Management posiadają umiejętność wielowymiarowego postrzegania biznesu i z łatwością odnajdą się w pracy w międzynarodowym środowisku na pozycjach związanych z zarządzaniem, analizą czy podejmowaniem decyzji w firmie. Są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności biznesowej. Z kolei studia na kierunku Economics pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy na temat mechanizmów funkcjonujących we współczesnych gospodarkach oraz nabycie umiejętności analitycznych potrzebnych do rozwiązywania problemów ekonomicznych w praktyce gospodarczej. W toku studiów na obu kierunkach studenci uzyskują wiedzę na temat roli powiązań międzynarodowych oraz relacji między gospodarką a jej otoczeniem.


Łódź ma bogate tradycje kształcenia w zakresie gospodarowania, czy jak byśmy powiedzieli dziś, biznesu. Oba nasze wydziały czerpią z tych tradycji. Sądzę, że dzięki uzyskanej akredytacji dowiedliśmy, iż nadal jesteśmy w tym obszarze ośrodkiem wyróżniającym się w skali kraju, a także dorównującym swoimi standardami kształcenia światowej czołówce – skwitował dr Piotr Gabrielczak z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, prodziekan ds. współpracy z zagranicą.


Proces uzyskania zagranicznej akredytacji był współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach uruchomionego w 2017 roku projektu Akredytacje Zagraniczne.IACBE_logo_Accredited_2color_Horiz
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Materiał źródłowy: Wydział Zarządzania UŁ i Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ
UniLodz first in Poland to get IACBE accreditation


UniLodz is the first Polish public higher education institution with IACBE accreditation for Business Management and Economics fields of study. Two Faculties of the University of Lodz, i.e. Faculty of Management and Faculty of Economics and Sociology have obtained official American accreditation IACBE (International Accreditation Council for Business Education) for the fields of studies taught in English: Business Management (Faculty of Management) and Economics (Faculty of Economics and Sociology).


This decision closes up a three-year period of works focusing on elaboration of an IACBE membership application, an application for obtaining a status of a canditate for the accreditation and finaly, a self-assessment report as well as an application for awarding the first accreditation for selected programmes.


BA and MA studies in Business Management and Economics were subjected to a many-stage accreditation procedure starting from 2018 –during that time several times UniLodz hosted IACBE representatives, last time in a remote form in September 2020. Also an extensive and detailed self-assessment report has been prepared.


IACBE, i.e., International Accreditation Council for Business Education (formerly known as International Assembly for Collegiate Business Education) with its headquarters in Kansas state in the U.S., is considered accreditation leader in the field of business education programmes. The quality certificate awarded by IACBE confirms the fact that a given higher education institution meets determined requirements related to its functioning, high level of didactics, innovative management, good relations with business and a high value of the diploma, which counts on the labour market.


University of Lodz is one of the biggest Polish universities. Our mission is to educate top-level researchers and specialists in many fields of humanities, social sciences, natural sciences, exact sciences and even health sciences. UniLodz cooperates with business, not only at the staff level by providing qualified employees, but also at scientific level by offering its know-how to businesses of different sectors of economy. University of Lodz is an academic institution open to the world – the number of international students is still growing and Polish students, thanks to exchange programmes, they get to know Europe, Asia and travel to countries over the ocean. The University is a part of Lodz, it works for and with the residents of Lodz by getting involved in many socio-cultural projects.


See our scientific projects at: https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Source: Faculty of Management, Faculty of Economics and Sociology

Edit: Promotion Center

Poprzednia wiadomość Polska i czeska animacja filmowa – badania na UniLodz
Następna wiadomość Naukowcy UŁ współredaktorami rocznika Zagłada Żydów