8 lutego, 2019 r.

Jak lepiej uczyć przedsiębiorczości? – badania dofinansowane z programu Bekkera

Jak lepiej uczyć przedsiębiorczości? – badania dofinansowane z programu Bekkera

fot. Pexels

Prof. UŁ Agnieszka Kurczewska z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego została jedną z laureatek w Programie im. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Dzięki otrzymanemu stypendium będzie prowadzić badania nad stworzeniem bardziej skutecznych metod kształcenia w zakresie przedsiębiorczości na Uniwersytecie w Lund w Szwecji w ramach projektu "Entrepreneurship education: understanding the emerging adult through the hidden interplay of pedagogy and andragogy".


Na całym świecie trudno znaleźć szkołę wyższą, która nie miałaby w swej ofercie studiów programu z zakresu przedsiębiorczości. Kształcenie w tym obszarze jest uznawane za potrzebne, bowiem stwarza szansę, że coraz więcej osób w społeczeństwie będzie posiadało wiedzę i umiejętności do prowadzenia firmy, ale też będzie potrafiło myśleć pro-przedsiębiorczo bez względu na to, czym w dorosłym życiu będzie się zajmować. Wraz z rozpowszechnianiem się idei przedsiębiorczości jako ważnego elementu edukacji, wzrastają jednak również obawy co do skuteczności obecnych metod nauczania. Wątpliwości budzą już podstawy metodyczne kształcenia studentów – potencjalnie przyszłych przedsiębiorców.


Studentów nie można kształcić jak dzieci (czym zajmuje się pedagogika), ale też nie można oczekiwać, że są tak doświadczeni i dojrzali jak osoby w pełni dorosłe (których kształceniem zajmuje się andragogika). Aby rozwiązać ten problem i zrozumieć lepiej w jaki sposób proces uczenia się prowadzi do zdobycia wiedzy i umiejętności przedsiębiorczych, badaczka zaproponowała dualistyczną wizję andragogiki i pedagogiki.


Za punkt wyjścia rozważań przyjęto koncepcję „wyłaniającej się” dorosłości (ang. emerging adulthood), mającą swe podstawy w psychologii rozwojowej, w pracach Jeffreya Arnetta. Wyłaniająca się dorosłość to etap rozwojowy, który obejmuje osoby w przedziale wiekowym 18-29 lat, tj. w okresie, w którym najczęściej podejmuje się studia. Jest to koncepcja opisująca okres w życiu ludzi, który różni się subiektywnie od okresu dorastania i dojrzewania. Dotyczy zatem osób, które nie są już ani nastolatkami, ani nie są jeszcze dorosłymi.


Uwzględnienie cech „wyłaniającej się” osoby dorosłej (takich jak: poczucie bycia „pomiędzy” i niestabilności, chęć niezależnych poszukiwań i zmian czy absolutyzacja własnych doświadczeń) i odniesienie ich do andragogiki okazuje się jednak problematyczne, zwłaszcza w kontekście edukacji przedsiębiorczości. Założenia andragogiki i teoria Arnetta do siebie nie pasują. Problem ten narasta, gdy odniesiemy go nie tylko do dorobku andragogiki i pedagogiki, czy psychologii rozwojowej, ale również ewolucyjnej psychologii edukacyjnej i badań opisujących w jaki sposób początkujący zdobywają wiedzę by stać się ekspertami.


W projekcie podkreśla się znaczenie etapów przejściowych, które przechodzi student w trakcie edukacji wyższej. W wyniku projektu zilustrowany zostanie proces uczenia się, przechodzący z fazy pedagogicznej w fazę andragogiczną, w której uczący się w coraz większym stopniu kontroluje proces uczenia się i staje się za niego odpowiedzialny. W praktyce nauczania zaleca się zatem płynny ruch w obrębie kontinuum wyznaczonego przez pedagogikę i andragogikę, w zależności od poziomu zaawansowania studentów, poziomu wsparcia i rodzaju instruktażu od uczącego, czy wybranej przez niego ramowej teorii kształcenia.


Program im. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) ma za zadanie zwiększyć mobilność międzynarodową naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi długofalowej współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. Młodszym naukowcom program stworzy także szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich.


Spośród 519 wniosków zgłoszonych do konkursu stypendia pokrywające koszty pobytu w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych otrzymało 156 najlepszych wnioskodawców. W grupie wyłonionych do finansowania wniosków największą część stanowiły projekty obejmujące nauki przyrodnicze (68), społeczne (37) oraz nauki inżynieryjne i techniczne (32). Z kolei cieszące się największą popularnością kierunki wyjazdów to Stany Zjednoczone (41), Niemcy (21), Wielka Brytania (16), Włochy (12) i Australia (11).
Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.
Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/Źródło: dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ


Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Spektakl 'The Tin Ring'
Następna wiadomość Gala Absolwentów VIP UŁ