27 listopada, 2020 r.

Naukowcy UŁ z grantami OPUS 19 i PRELUDIUM 19

Naukowcy UŁ z grantami OPUS 19 i PRELUDIUM 19

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki swoich czołowych konkursów OPUS i PRELUDIUM. Pośród 213 finansowanych projektów znalazło się 11 projektów wniosków OPUS zgłoszonych przez naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego oraz 3 granty PRELUDIUM. Na projekty realizowane w ramach badań podstawowych polscy badacze otrzymają ponad 487 mln zł.


Najwięcej grantów uzyskały wydziały – Biologii i Ochrony Środowiska i Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Prezentujemy listę finansowanych grantów:


OPUS 19


Opracowanie naukowe i przygotowanie krytycznego wydania komentarza Ryszarda Kilvingtona do "O powstawaniu i ginięciu" Arystotelesa, na podstawie zachowanych łacińskich kopii rękopiśmiennych (dr hab. Robert Jan Podkoński, Centrum Filozofii Przyrody)


Estetyka zdziwienia. Sztuka medialna i zmysły w przestrzeni portu lotniczego (dr Marek Michał Wojtaszek, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ)


Sztuczna Inteligencja jako twórca reklamy: badania eksperymentalne nad reakcjami konsumentów wobec przekazu reklamowego stworzonego przez technologie oparte na Sztucznej Inteligencji (dr hab. Małgorzata Karpińska-Krakowiak, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ)


Polityczny wymiar przemocy wobec miast. Miastobójstwo w Palestynie - studium przypadku (dr hab. Dorota Golańska, Wydział Filologiczny UŁ)


POLITYKA ZAKONNA: WŁADZA I STATUS W ZAKONACH. Badanie empiryczne polskiego monastycyzmu (dr hab. Maciej Potz, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ)


Ograniczenia prawne dotyczące wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w sytuacjach kryzysowych w Unii Europejskiej (dr hab. Jacek Chlebny, Wydział Prawa i Administracji UŁ)


Przebieg choroby COVID-19 w aspekcie odpowiedzi odpornościowej oraz zmienności genetycznej gospodarza i SARS-CoV-2 (dr Dominik Strapagiel, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ - Konsorcjum: 1. Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk; 2. Uniwersytet Łódzki; 3. Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Lekarski)


Polimeraza DNA θ jako nowy cel w spersonalizowanej terapii przeciwnowotworowej (prof. dr hab. inż. Tomasz Adam Śliwiński, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ)


Kształtowanie się fauny współczesnej Diptera, Nematocera w kontekście zmian środowiska i klimatu na terenie Europy w Eocenie (dr Soszyńska-Maj Agnieszka/prof. dr hab. Krzemiński Wiesław: Konsorcjum: 1. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk; 2. Uniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)


Modyfikacja powierzchni elektrod przy pomocy nowych pochodnych perylenu oraz badanie interfejsów elektroda-półprzewodnik w drukowanych organicznych urządzeniach optoelektronicznych (prof. Dr hab. Kowalczyk Paweł: Konsorcjum: 1. Politechnika Łódzka; Wydział Chemiczny; 2. Uniwersytet Łódzki; Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej; 3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii)


Wpływ zdarzeń ekstremalnych (susze i pożary) na rolę ekosystemów bagiennych umiarkowanych szerokości geograficznych w bilansie gazów cieplarnianych – wieloletnie badania metodą kowariancji wirów w Biebrzańskim Parku Narodowym (prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak, Wydział Nauk Geograficznych UŁ)


PRELUDIUM 19


Polimery polietylenoiminowe modyfikowane tyrozyną jako potencjalne nośniki siRNA w synergistycznej immunoterapii nowotworu (mgr Małgorzata Kubczak, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ)


Poznanie molekularnego mechanizmu toksycznego działania najgroźniejszego przedstawiciela trichotecenów - toksyny T-2 (mgr Edyta Wioleta Janik, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ)


Elektrochemiczna modyfikacja spolaryzowanych granic cieczowych materiałami poliamidowymi (mgr Karolina Anna Kowalewska, Wydział Chemii UŁ)


OPUS to konkurs adresowany do wszystkich naukowców, bez względu na posiadany staż badawczy i stopień naukowy, w którym można ubiegać się o finansowanie projektu badawczego, w tym również zakładającego zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. Ponadto - informuje NCN - formuła konkursu OPUS 19 została poszerzona o elementy konkursu HARMONIA, co dało możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich, międzynarodowych urządzeń badawczych.


PRELUDIUM to konkurs skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową i nieposiadających stopnia doktora, w którym można się ubiegać o przyznanie środków pieniężnych na realizację projektu, którego zespół badawczy składa się z maksymalnie trzech osób - w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego. W dziewiętnastej edycji konkursu zostały złożone 1672 wnioski o łącznej wartości prawie 246 mln zł, spośród których grono ekspertów zakwalifikowało do finansowania 243 projekty, na kwotę ponad 36 mln zł.


Projekty zgłoszone do finansowania w konkursach NCN mogą być realizowane w trzech obszarach badawczych: naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, naukach o życiu oraz naukach ścisłych i technicznych. Wnioski w każdej z tych dziedzin ocenia właściwy jej zespół ekspertów składający się z zarówno polskich, jak i zagranicznych wybitnych naukowców. To właśnie na podstawie ich oceny zapada decyzja o tym, które ze zgłoszonych projektów otrzymają środki pieniężne na realizację.


Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach OPUS 19 i PRELUDIUM 19 są dostępne na stronie Narodowego Centrum Nauki.
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Materiał: Nauka w Polsce, NCN

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Liceum UŁ najlepsze dla przyszłych humanistów
Następna wiadomość UŁ z nagrodami Marszałka Województwa Łódzkiego