25 stycznia, 2021 r.

UniLodz w dziesiątce liderów NCN! [ENG VER.]

UniLodz w dziesiątce liderów NCN! [ENG VER.]

fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ

Uniwersytet Łódzki jest w pierwszej dziesiątce polskich uczelni, pod względem liczby uzyskanych grantów z Narodowego Centrum Nauki! W opublikowanych statystykach za rok 2019 UniLodz znajduje się na 7. Pozycji, ale do wyprzedzających go UMK, UG i AGH traci zaledwie kilka projektów. Będziemy dalej ciężko pracować i walczyć o wejście do pierwszej piątki tej stawki!Według danych NCN Uniwersytet Łódzki zdobył w 2019 roku 54 granty na kwotę przeszło 22,5 miliona złotych. 21% ze wszystkich złożonych przez nas wniosków zostało zaakceptowanych. Dla porównania, przodujący w stawce Uniwersytet Warszawski miał skuteczność na poziomie 34%.


- To efekt ciężkiej pracy wielu naszych badaczy. Uniwersytet Łódzki konsekwentnie stawia na rozwój naukowy, zwiększamy liczbę projektów badawczych i rozwijamy współpracę międzynarodową. Taka wytężona praca trwa od kilku lat, mam więc spore nadzieje, że wyniki za 2020 rok będą jeszcze lepsze – mówi prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego.


W liczbie uzyskanych w 2019 roku projektów przoduje Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Miał ich 20. Wśród nich niezwykle ciekawe, międzynarodowe badania zespołu Pani Prof. Marii Bryszewskiej „Nowe polimerowe nanocząstki do przenoszenia kwasów nukleinowych w leczeniu chorób płuc - synteza, analiza toksykologiczna i ocena biologiczno-terapeutyczna” czy projekt Pani Prof. Magdaleny Błażewicz „Różnorodność biologiczna i wzorce rozmieszczenia skorupiaków z grupy Peracarida południowo-wschodniej Australii”.


Sporą liczbą projektów mogą pochwalić się również Wydziały: Filologiczny (11), Nauk Geograficznych (8) oraz Ekonomiczno-Socjologiczny (6). Pojawiły się wśród nich tak różnorodne tematy jak choćby: "FUNGRESSION: Humor i niegrzeczność w mediach społecznościowych” Pani Prof. Marty Dynel, „Doświadczanie piętna przez osoby świadczące usługi seksualne” Pani Dr Izabeli Ślęzak-Niedbalskiej lub „Przyspieszenie ocieplenia Arktyki, czy i jak wpływa na ekstremalne zdarzenia pogodowe w Polsce i Środkowej Europie?” Pani Prof. Joanny Wibig.


Nasi badacze stają się również gwiazdami nauki! W najnowszym kalendarzu NCN pojawiła się m.in. Pani Dr Monika Kujawska z Instytutu Etnologii Uniwersytetu Łódzkiego, która prowadzi niezwykle ciekawe badania zastosowań roślin z Amazonii.Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Źródło: NCN

Redakcja: Centrum Nauki UŁ

UniLodz within the top ten leaders of the National Science Centre, Poland!


University of Lodz is in the top ten Polish higher education institutions in terms of grants obtained from the National Science Centre*! In the statistics published for 2019 UniLodz takes the 7th place. However, compared to the institutions higher up on the list such as: Nicolaus Copernicus University in Toruń, University of Gdansk and AGH University of Science and Technology, UL is only few projects behind. We will continue our hard work and fight to enter the top five!


According to the data of NCN in 2019 the University of Lodz obtained 54 grants totalling for PLN 22.5 million. 21% of all our applications were accepted. For a comparison, the University of Warsaw, which was the leader in the competition, was 34% effective.


- It’s a result of hard work of many of our researchers. The University of Lodz is consistently focused on scientific development. We are continuously increasing the number of research projects and developing international cooperation. Such intense work has been going on for several years, so I have high hopes that the results for 2020 will be even better - says Prof. Elżbieta Żądzińska, Rector of the University of Łódź.


Faculty of Biology and Environmental Protection is leading in terms of the number of projects obtained in 2019. Among them extremely interesting, international research by the team of Prof. Maria Bryszewska "New polymer nanoparticles for the transfer of nucleic acids in the treatment of lung diseases - synthesis, toxicological analysis and biological-therapeutic assessment" or the project of Prof. Magdalena Błażewicz "Biodiversity and distribution patterns of crustaceans from the South-Eastern Australia Peracarida group".


Also other faculties can boast about quite a number of projects: Faculty of Philology (11), Faculty of Georaphical Sciences (8) and Faculty of Economics and Sociology (6). Among them, there were such diversified subjects as: "FUNGRESSION: Humour and impoliteness on social media" by Prof. Marta Dynel, "Experiencing stigma by sex workers" by Izabela Ślęzak-Niedbalska, PhD or "Accelerating Arctic warming, whether and how does it affect extreme weather events in Poland and Central Europe? " by Prof. Joanna Wibig.


Our researchers are also becoming science celebrities! The latest calendar of NCN features, among others, Monika Kujawska, PhD from the the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, UL, who conducts extremely interesting research on the use of plants from the Amazon rainforest.


*National Science Centre (NCN) is a government agency, supervised by the Ministry of Science and Higher Education. Its main objective is to support basic research in Poland. Basic research is defined as empirical or theoretical endeavours undertaken to gain new knowledge of the foundations of phenomena and observable facts, without any direct commercial use. NCN funds projects in Arts, Humanities and Social Sciences, Life Sciences and Physical Sciences and Engineering.University of Lodz is one of the biggest Polish universities. Our mission is to educate top-level researchers and specialists in many fields of humanities, social sciences, natural sciences, exact sciences and even health sciences. UniLodz cooperates with business, not only at the staff level by providing qualified employees, but also at scientific level by offering its know-how to businesses of different sectors of economy. University of Lodz is an academic institution open to the world – the number of international students is still growing and Polish students, thanks to exchange programmes, they get to know Europe, Asia and travel to countries over the ocean. The University is a part of Lodz, it works for and with the residents of Lodz by getting involved in many socio-cultural projects.See our scientific projects at: https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Source: NCN - National Science Centre

Edit: Research Centre, UL

Poprzednia wiadomość Badaczka UniLodz o nowym gatunku storczyka w TVN
Następna wiadomość Studencka Łódź w obliczu pandemii Covid-19 – badanie