11 stycznia, 2021 r.

UniLodz z perfekcyjną Kartą Erasmusa! [ENG VER.]

UniLodz z perfekcyjną Kartą Erasmusa! [ENG VER.]

fot. M. Andrzejewski, UŁ

Uniwersytet Łódzki otrzymał maksymalną liczbę punktów za wniosek na nową Kartę Erasmusa. W konkursie organizowanym przez Komisję Europejską nasza uczelnia okazała się perfekcyjnie przygotowana do nowych zadań związanych z wymianą i współpracą międzynarodową. Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) przyznana jest obecnie na lata 2021-2027. Zapraszamy do wyjazdów!


Rozwijamy współpracę międzynarodową!


Przyznana Karta pozwoli Uczelni ubiegać się w kolejnych latach o fundusze na wszelkie działania realizowane w nowej edycji Programu. Wśród nich znajdą się m.in. wyjazdy stypendialne studentów i pracowników, realizacja krótkoterminowej mobilności mieszanej (blended mobility), realizacja z uczelniami partnerskimi Blended Intensive Programmes, nowe możliwości dla doktorantów, udział w licznych projektach edukacyjnych, prowadzenie działań wzmacniających współpracę pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego oraz możliwość przyjmowania w UŁ studentów i pracowników uczelni zagranicznych.


- To świetna wiadomość, że Uniwersytet Łódzki spełnia kryteria stawiane przez Komisję Europejską w maksymalnym możliwym stopniu. Pomimo niesprzyjających okoliczności, nie tylko nie rezygnujemy z wymiany studentów i pracowników, ale rozwijamy ją, szukając nowych możliwości. Karta Erasmus na najbliższe lata jest gwarancją ugruntowania wysokiej pozycji UŁ na arenie międzynarodowej, a jednocześnie zobowiązaniem do respektowania nowych zasad programu – mówi Prof. Łukasz Bogucki, Prorektor UŁ ds. współpracy z zagranicą.


Wniosek Uniwersytetu Łódzkiego był tak dobrze przygotowany, że Komisja Europejska przyznała UniLodz maksymalne 100 punktów. Próg w tym obszarze to 76 punktów. Uniwersytet Łódzki podjął się tym samym wdrażania zobowiązań wynikających z karty ECHE oraz przestrzegania nowych zasad Programu na lata 2021-2027 przygotowując uczelnianą Deklarację Polityki Erasmusa.


University Diversity!


Uniwersytet Łódzki jest jedną z największych polskich uczelni. Studiują tutaj obecnie mieszkańcy niemal 100 krajów. Różnorodność to nasza wielka siła. Również nasi pracownicy i studenci od lat korzystają z możliwości Erasmusa, rozwijają się dydaktycznie i naukowo, poznają świat i nowych ludzi. Tylko tak można budować dobrą naukę i uczelnię prawdziwie umiędzynarodowioną.


Dlatego od pierwszego dnia pobytu naszych zagranicznych studentów w Łodzi, staramy się, by czuli się tutaj komfortowo. Zapewniamy im podstawowe informacje, dobre warunki w akademikach i mnóstwo wsparcia ze strony naszego zespołu. Niektórzy z nich stają się nawet bohaterami naszych akcji i artykułów. Wszystko to w ramach naszej filozofii Uniwersytet Różnorodny – różnimy się od siebie wieloma rzeczami, ale podstawowe wartości, takie jak wolność, tolerancja i otwartość, zawsze są dla nas te same. Zapraszamy do studiowania na UniLodz!


Erasmus 2021-2027


Nowy Erasmus to kontynuacja obecnej perspektywy finansowej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2021-2027. Został stworzony z myślą o osobach z mniejszymi szansami, stanowi kluczowy instrument służący budowie europejskiego obszaru edukacji, wspieraniu realizacji europejskiej współpracy strategicznej w dziedzinie kształcenia i szkolenia. Opiera się też na zobowiązaniach uczelni do cyfryzacji procesów związanych z zarządzaniem mobilnością. Nowy program będzie nie tylko bardziej cyfrowy, ale również bardziej angażujący i otwarty dla studentów, innowacyjny i ekologiczny.


43410752960_1d0d4201ed_k

UniLodz to prawie 100 narodowości! (fot. M. Andrzejewski UŁ)


Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Źródło: BWZ UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁUniLodz with a perfect Erasmus University Charter for 2021-2027!


University of Lodz obtained the maximum number of points for the application for the new Erasmus Charter. In the competition organised by the European Commission, our University proved to be perfectly prepared for new tasks concerning international exchange and cooperation. Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) is currently awarded for the period of 2021-2027.


We develop international cooperation!


The awarded Charter will allow the University to apply for funds earmarked for all activities performed during the new edition of the Programme in the coming years. They will include scholarship visits for students and staff, implementation of short-term blended mobility and Blended Intensive Programmes in cooperation with partner universities, new possibilities for PhD students, participation in many educational projects, strengthening cooperation between higher education institutions and opportunity to enrol international students and recruit international employees at the University of Lodz.


- I am thrilled to learn that the University of Lodz has fully met the criteria set by the European Commission. Despite adverse circumstances, we never give up on student and staff mobility; moreover, we seek new opportunities to promote it. The Erasmus Charter is both a guarantee to foster the international recognition of our university and an obligation to adhere to the new requirements in the coming years” - says Prof. Łukasz Bogucki, Vice-Rector for International Relations.


The application of the University of Lodz was so well-prepared that the European Commission awarded UniLodz a maximum of 100 points, whereas the threshold in the area is 76 points. Thus, the University of Lodz undertook to implement the obligations resulting from the ECHE Charter and to comply with the new principles of the Programme for 2021-2027 by preparing the University's Erasmus Policy Declaration.


University Diversity!


University of Lodz is one of the biggest Polish universities. Students from nearly 100 countries are currently studying here. Diversity is our greatest strength. For years our staff members and students have been using opportunities given by Erasmus Programme. They develop their didactic and scientific skills, explore the world and get to know new people. This is the only way to build a good quality education and the university which is truly international.


That’s why from the first day of our international students’ stay in Lodz, we try to make them feel comfortable. We provide them with basic information, take proper care of good conditions in dormitories and support them a lot. Some of international students become main characters of our articles and events. It’s all part of our University Diversity philosophy – we differ from one another on many aspects, but core values like freedom, tolerance and openness are always the same for all of us. We invite you to study at UniLodz!


Erasmus 2021-2027


New Erasmus is the continuation of the current financial perspective for education, training, youth and sport for 2021-2027. It was created in consideration of people with fewer opportunities and it’s a key instrument in building the European area of education and supporting implementation of the strategic framework for European cooperation in education and training. It’s also based on the university’s commitments to digitise processes of mobility management. The new programme will be not only more digital but also more engaging and open for students, more innovative and eco-friendly.University of Lodz is one of the biggest Polish universities. Our mission is to educate top-level researchers and specialists in many fields of humanities, social sciences, natural sciences, exact sciences and even health sciences. UniLodz cooperates with business, not only at the staff level by providing qualified employees, but also at scientific level by offering its know-how to businesses of different sectors of economy. University of Lodz is an academic institution open to the world – the number of international students is still growing and Polish students, thanks to exchange programmes, they get to know Europe, Asia and travel to countries over the ocean. The University is a part of Lodz, it works for and with the residents of Lodz by getting involved in many socio-cultural projects.

See our scientific projects at: https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Source: International Relations Office

Edit: Promotion Center
Poprzednia wiadomość Rada Uczelni UniLodz rozpoczęła drugą kadencję
Następna wiadomość NCN ogłosiło konkurs Weave-UNISONO