14 października, 2020 r.

Wykluczeni/Włączeni - UŁ zaangażowany w działania artystyczne

Wykluczeni/Włączeni - UŁ zaangażowany w działania artystyczne

fot. WF-H UŁ, dokumentacja projektu

Wizyty w muzeach, domach kultury, wykłady, ale też twórcze warsztaty oraz zwiedzanie obiektów historycznych Ziemi Łódzkiej przez seniorów i młodzież z niepełnosprawnościami. To wszystko możliwe dzięki nowatorskiemu projektowi edukacyjnemu, który realizują naukowcy z Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego pod kierownictwem prof. Anety Pawłowskiej.


Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego organizują wspólne wydarzenia we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi, Akademią Muzyczną w Łodzi, Uniwersytetami III wieku, Muzeum Miasta Łodzi oraz specjalistami z miejskich i wojewódzkich instytucji kultury.


Szeroko zakrojona współpraca z instytucjami kultury i oświaty jest kolejnym dowodem na zaangażowanie Uniwersytetu Łódzkiego w życie społeczno-kulturalne miasta i regionu.


Głównym celem przedsięwzięcia jest zaznajomienie ze sztuką i twórczością artystyczną, przy wykorzystaniu nowoczesnych modeli edukacji, odbiorców o utrudnionym dostępie do oświaty, kultury i sztuki. Grupą taką są m.in. osoby z dysfunkcją wzroku oraz słuchu, często starsze lub pochodzące z małych miejscowości.


Dzięki aktywnemu udziałowi w zajęciach uczestnicy nabywają kompetencje, które w przyszłości pozwolą im samodzielnie rozwijać zainteresowania związane ze sztuką i zdobywać wiedzę zgodnie z postulatami idei lifelong learning (uczenia się przez całe życie) – także po zakończeniu projektu.


- Spotkania te to jednak nie tylko nauka, lecz także wspólna zabawa. Kładziemy nacisk na integrację i czynne zaangażowanie słuchaczy. Temu również służą wizyty w muzeach, domach kultury czy eksperymenty w laboratoriach uniwersyteckich – mówi prof. Aneta Pawłowska z Instytutu Historii Sztuki UŁ.


- Ponadto realizacja zajęć z zakresu sztuki, które uzupełnione są elementami warsztatowymi, to możliwość bezpośredniego obcowania ze sztuką. Działanie takie ma wymiar terapeutyczny i rewalidacyjny, czyli przywracający możliwie pełną sprawność. Zarówno młodzież z niepełnosprawnościami, jak i seniorzy cierpiący na różne dysfunkcje związane z wiekiem i przebytymi chorobami, czerpią radość z własnej twórczości – dodaje prof. Pawłowska.


Obie grupy poznają także nowe formy korzystania z oferty kulturalnej różnych instytucji – takie, które nie wykluczają ich ze względu na trudności percepcyjne. Dodatkowo realizowane podczas projektu zajęcia (w tym przede wszystkim wycieczki po regionie łódzkim), integrują społecznie i międzypokoleniowo. To jedno z rozwiązań problemów zatomizowanego społeczeństwa XXI wieku.


Przejście na system online wymuszony pandemią okazało się wyzwaniem, jak również szansą na podjęcie dodatkowych działań, wcześniej nieuwzględnionych w projekcie.


- Działania zdalne pozwoliły nie tylko na przekazywanie wiedzy o sztuce Ziemi Łódzkiej, lecz także na wsparcie m.in. opieką psychologiczną osób starszych i dzieci uwięzionych” w domach. Dzięki zamieszczaniu materiałów na platformie zdalnej Moodle UŁ, uczestnicy mogą śledzić na bieżąco działania w projekcie w całym okresie jego trwania niezależnie od miejsca ich pobytu – wyjaśnia prof. Pawłowska.


W dotychczasowe działania włączyły się takie placówki jak, m.in.: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących, Słabosłyszących i z Afazją w Łodzi, Szkoła Podstawowa nr 168 w Łodzi, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego w Łodzi, Polski Związek Niewidomych Łódź Koło Górna, Polski Związek Niewidomych w Sieradzu, Dom Pomocy Społecznej w Przatówku, Dom Pomocy Społecznej we Wronikowie, Dzienny Dom Senior-WIGOR w Tuszynie.


Oprócz prof. Pawłowskiej, w prace nad grantem zaangażowani są z Uniwersytetu Łódzkiego: mgr Paulina Długosz – zastępca kierownika projektu, Uniwersytet Łódzki / Muzeum Miasta Łodzi, mgr Magdalena Milerowska, dr Agnieszka Gralińska-Toborek, dr Daria Rutkowska-Siuda, mgr Adam Drozdowski.


Projekt „Sztuka łódzka na tle sztuki europejskiej. Wykluczeni/Włączeni” rozpoczął się w lutym 2020 i trwa blisko dwa lata. Działania realizowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Trzecia Misja Uczelni”; nr konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18.


Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Materiał źródłowy: prof. Aneta Pawłowska, WF-H UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Bogactwo inspiracji: Uroczyste Opus UŁ
Następna wiadomość Dzień Edukacji Narodowej – przesłanie Rektor UŁ