Filozoficzne i intelektualne dokonania Jürgena Habermasa

13-14 CZERWCA / 2019
Godzina rozpoczęcia:

09:00

Organizator:

Konferencja organizowana jest przez Uniwersytet Łódzki (Katedrę Etyki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, we współpracy z Wydziałem Filologicznym) i Komisję Etyki Akademii Nauk (Oddział w Łodzi), przy wsparciu ze strony Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (DPWS – Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung), Instytutu Goethego w Warszawie i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (Oddział Łódzki).

Kierownik:

w trakcie aktualizacji

Sekretarz:

w trakcie aktualizacji

Tematyka:

W czerwcu bieżącego roku Jürgen Habermas kończy 90 lat. Z tej okazji w Uniwersytecie Łódzkim odbędzie się konferencja poświęcona jednemu z najważniejszych filozofów i intelektualistów naszych czasów.


Uniwersytet Łódzki, a zwłaszcza Katedra Etyki, od kilkudziesięciu lat utrzymywały więź z myślą i dokonaniami Jürgena Habermasa. W 2005 r. odbyło się zorganizowane przez Katedrę Etyki sympozjum, w którym uczestniczył Profesor Habermas ("Filozofia Jürgena Habermasa" Filozofia - religia - społeczeństwo ", Łódź 18-19.04.2005); książka Habermasa "The Crisis of the European Union: A Response" (Zur Verfassung Europas, Ein Essay) wydana została w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego, a jej tłumacz zajmowała się w swej pracy naukowej myślą Jürgena Habermasa i dokonała też przekładu na język polski jednego z dwu głównych dzieł tego filozofa Theorie des kommunikativen Handelns.


Najlepszym sposobem na docenienie tak ważnego myśliciela jest zastanowienie się nad jego diagnozami, nad wypracowanymi przezeń metodami oraz aparaturą pojęciową, jak też ich zastosowanie do naszej dzisiejszej rzeczywistości. Praca i myśl Habermasa dostarczają intelektualnych narzędzi pozwalających zrozumieć patologie, deformacje i przemiany, które zagrażają życiu politycznemu i społecznemu na Zachodzie - w szczególności zaś zagrażają osiągniętemu niegdyś szerokiemu konsensowi społecznemu i aksjologicznemu; z pomocą wypracowanych przez Habermasa narzędzi należałoby spróbować zastanowić się nad sposobami radzenia sobie z tymi zagrożeniami.


Wśród głównych tematów, które podjęte winny zostać w podczas konferencji, znajda się następujące zagadnienia i koncepcje:


· wkład Jürgena Habermasa w rozwój i transformację krytycznej teorii społeczeństwa

· racjonalność komunikacyjna i działanie komunikacyjne

· etyka dyskursu i dyskursowa teoria prawa

· demokracja deliberatywna – tradycje liberalne i republikańskie

· konstytucjonalizacja prawa międzynarodowego

· społeczeństwo sieciowe i przyszłość sfery publicznej

· przyszłość Unii Europejskiej

· liberalna eugenika i „etyka gatunku”

· religie we współczesnych społeczeństwach i przyszłość religiiObrady prowadzone będą w języku angielskim i niemieckim (zapewnione będzie kabinowe tłumaczenie symultaniczne wykładów w języku niemieckim).


Aktualne informacje i informacje dotyczące rejestracji znajdują się na stronie: http://normativityandpraxis.uni.lodz.pl/


Szczegółowy program: http://normativityandpraxis.uni.lodz.pl/index.php/programme/

Kontakt: dr Katarzyna de Lazari-Radek
katarzyna.delazari@uni.lodz.pl
Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź
tel./fax: (48) (42) 635-61-35/(29)