IV Międzynarodowa konferencja naukowa – Problemy i wyzwania geografii komunikacji

09-10 MAJA / 2019
Miejsce:

Wydział Nauk Geograficznych UŁ

ul. Narutowicza 88

Organizator:

Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Łódzki Komisja Geografii Komunikacji, Polskie Towarzystwo Geograficzne

Kierownik:

dr Szymon Wiśniewski - przewodniczący komitetu organizacyjnego dr Marta Borowska-Stefańska mgr Michał Kowalski prof. dr hab. Tadeusz Marszał

Sekretarz:

dr Szymon Wiśniewski dr Marta Borowska-Stefańska mgr Michał Kowalski

Tematyka:

Konferencja ma zapewnić warunki do dyskusji naukowej zogniskowanej wokół teoretycznych, metodologicznych i empirycznych problemów geografii transportu. Jej celem jest również identyfikacja wyzwań badawczych oraz stworzenie warunków dla integracji środowiska naukowego w nawiązaniu do wieloletniej tradycji spotkań geografów transportu w Arłamowie, Polańczyku oraz w ostatnich latach w Gdańsku. Referaty można wygłosić w językach: polskim, angielskim i rosyjskim

Zapraszamy wszystkich badaczy, pracowników naukowych, doktorantów, studentów i entuzjastów zajmujących się tematyką komunikacji (transportu i łączności).

Problematyka

  1. Nowe koncepcje badawcze w geografii komunikacji
  2. Przekształcenia przestrzenne sieci transportowych i łączności
  3. Innowacje i postęp w transporcie i łączności
  4. Wyzwania zrównoważonego rozwoju
  5. Zarządzanie systemami transportu i łącznością
  6. Efektywność energetyczna i bezpieczeństwo w transporcie
  7. Perspektywy badawcze geografii komunikacji

Artykuły powstałe w oparciu o referaty wygłoszone w trakcie konferencji zostaną opublikowane w kwartalniku Prace Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Czasopismo wydawane przez Komisję prowadzi Wydawnictwo Bernardinum, a platformą wersji elektronicznej jest Portal Czasopism Naukowych należący do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czasopismo zostało w 2017 r. ocenione przez Index Copernicus i uzyskało wysoka punktację – 70.09.

Łódzka konferencja nawiązuje do bogatego dorobku Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W 1992 r. odbyło się w Lublinie spotkanie geografów zajmujących się transportem i łącznością. Wówczas z inicjatywy Pani Prof. Krystyny Warakomskiej zgłoszono do Zarządu Głównego PTG inicjatywę powołania Komisji Geografii Komunikacji. Jej ukonstytuowanie nastąpiło w 1994 r. podczas konferencji w Polańczyku. Pierwszym Przewodniczącym komisji został Prof. Teofil Lijewski z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Uczestnicy zebrania w Polańczyku postulowali odbywanie stałych, najlepiej dorocznych spotkań naukowych, które umożliwią ściślejszą integrację środowiska poprzez wymianę poglądów, doświadczeń, publikacji i wyników badań. Efektem spotkań geografów transportu było powstanie serii wydawniczej pt. Prace Komisji Geografii komunikacji PTG, ukazujących się regularnie w latach 1996-2011 przy znaczącym zaangażowaniu Pana Prof. Jerzego Kitowskiego z Uniwersytetu Rzeszowskiego, który przejął Przewodniczenie Komisji Geografii Komunikacji po Panu Prof. Teofilu Lijewskim. W ostatnich latach, poza Panem Prof. Jerzym Kitowskim, znaczny wkład w pracę Komisji wnieśli pozostali członkowie Zarządu, Pan Prof. Stanisław Koziarski z Uniwersytetu Opolskiego i Pan Prof. Tomasz Komornicki z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie. W kwietniu 2016 r. wybrano nowe władze Komisji Geografii Komunikacji PTG. Przewodniczącym został dr Arkadiusz Kołoś z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sekretarzem dr Marcin Połom z Uniwersytetu Gdańskiego, a członkiem Zarządu Prof. dr hab. Tomasz Komornicki z Instytutu Geografii i Przestrzennego zagospodarowania PAN w Warszawie. Cykl spotkań geografów komunikacji w odświeżonej formule został wznowiony w 2016 r. w Gdańsku przy znacznym udziale pracowników Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego i Katedry Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego na czele z dr. Marcinem Połomem.


http://www.ejournals.eu/PKGKPTG/
ISSN 1426-5915
e-ISSN 2543-859X

http://kzsipp.geo.uni.lodz.pl/pl/konferencje-naukowe/konferencja-2019Kontakt:
szymon.wisniewski@geo.uni.lodz.pl
marta.borowska@geo.uni.lodz.pl
michal.kowalski@geo.uni.lodz.pl
piwkgk@geo.uni.lodz.pl