Kaplice w katedrach i kolegiatach. Funkcja - architektura - transformacje

13-15 CZERWCA / 2019
Miejsce:

Instytut Historii Sztuki UŁ

ul. Narutowicza 65

Organizator:

Instytut Historii Sztuki UŁ

Kierownik:

prof. UŁ dr hab. Piotr Gryglewski, prof. UŁ dr hab. Tadeusz Bernatowicz

Sekretarz:

mgr Alina Barczyk

Tematyka:

Celem konferencji jest wieloaspektowa refleksja nad kaplicami zestawionymi architektonicznie z katedrami i kolegiatami. Powstawanie, funkcjonowanie i przekształcanie tego typu obiektów na przestrzeni kilku wieków odzwierciedlało złożoność potrzeb związanych z nimi instytucji kościelnych. Ranga świątyń warunkowała szczególną rolę i wygląd dostawianych do nich aneksów, których splendor odzwierciedlał pozycję polityczno-społeczną i ambicje fundatorów. Szczególnie interesującym zagadnieniem pozostają kwestie dotyczące prawa kościelnego i wpływu kapituł na formę i funkcjonowanie powstających obiektów. Wreszcie na uwagę zasługuje sposób użytkowania kaplic i sprawowania liturgii. Obiekty tego typu mogą być postrzegane jako integralna składowa większych zespołów architektonicznych, ale równocześnie wiele z nich zachowywało znaczną odrębność formalną. Istotnym problemem artystycznym jest również kwestia ich wyposażenia, które obejmowało obiekty artystyczne od poziomu małej architektury po niezwykle cenne zabytki rzemiosła artystycznego. W rozważaniach chcielibyśmy również podjąć temat procesu przemian zachodzących na przestrzeni stuleci w bryłach oraz wystroju zarówno samych kaplic, jaki i w architekturze świątyń, do których były one dostawiane.

Mamy nadzieję, że sesja przyczyni się do prezentacji najnowszych ustaleń badawczych na temat kaplic i stworzenia całościowego ujęcia problematyki ich funkcjonowania przy kościołach kolegiackich i katedrach od wieków średnich do początków XIX wieku.

www.historiasztuki.uni.lodz.pl

Kontakt: kaplice2019@gmail.com