Mind and Body. Aspects of Medieval Natural Philosophy

13-14 CZERWCA / 2019
Miejsce:

Aula im. Prof. Iji Lazari-Pawłowskiej

ul. Lindleya 3/5

Organizator:

Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kierownik:

dr hab. Marek Gensler, prof. UŁ

Sekretarz:

mgr Bartosz Pokorski

Tematyka:

W dniach 13-14 czerwca 2019 r. w Instytucie Filozofii UŁ odbędzie się konferencja „Mind and Body. Aspects of Medieval Natural Philosophy” (strona konferencji). Wydarzenie zgromadzi naukowców, którzy zaprezentują rezultaty swoich badań nad późnośredniowiecznymi źródłami z pogranicza psychologii i fizjologii. Dyskusja pomoże lepiej zrozumieć, jak omawiane problemy przyczyniły się do rozwoju myśli wieków średnich. Podczas konferencji przedstawiony zostanie również wpływ średniowiecznych problemów relacji między ciałem, duszą a umysłem na podejście do tych zagadnienia w późniejszych okresach historycznych.Historia nauki stanowi ważną część dziejów naszej cywilizacji. Specjalne miejsce zajmuje historia nauki w epoce średniowiecza, nie tylko z uwagi na jej znaczenie w przekazaniu naukowych osiągnięć starożytności, lecz także przez wzgląd na własne ciekawe i inspirujące pomysły oraz osiągnięcia. W niektórych obszarach refleksji, takich jak problem relacji ciało-umysł, wkład myślicieli późnego średniowiecza jest szczególnie zauważalny.


Począwszy od ukazania się łacińskiego tłumaczenia traktatów psychologiczno-fizjologicznych Arystotelesa (składających się na tzw. Parva naturalia, XIII w.), średniowieczni filozofowie podjęli liczne próby zintegrowania tej wiedzy z dotychczasowymi poglądami antropologicznymi. Myśliciele ci, zafascynowani nowymi perspektywami poznawczymi, poszerzali obszar prowadzonych badań. W swoich pracach łączyli filozoficzną tradycję z własnymi obserwacjami i wnioskami dotyczącymi problemów podnoszonych przez Arystotelesa.
Research in history of science is an important part of the study of history of civilization. A special place in the history of science is occupied by the study of medieval science, not only because of its role in transmission of ancient knowledge into the Modern Times, but also because of its own, ingenious and inspiring achievements. This is especially visible in some issues, like the problem of mind-body relationship, to which late medieval thinkers made considerable contributions. Starting from moment, in which Aristotle’s De anima and Parva naturalia were translated into Latin, medieval philosophers, fascinated with new perspectives opened by those works, engaged in numerous attempts at integrating and extending this field of knowledge. In their work, they were able skilfully to join the Aristotelian tradition with their own observations and conclusions concerning the problems raised by the Philosopher.

The main objective of our conference is for the participants to share their research experience and results concerning late medieval texts dealing with problems belonging to the borderland between psychology and physiology. The research on these source texts contributes to our better understanding of the role those problems had in the history of late medieval thought and, moreover, it increases the awareness of how the late medieval concepts dealing with mutual relations of body, mind and soul influenced the scientific discourse in later historical periods.


More: http://mindandbody.uni.lodz.pl/

Kontakt: mgr Bartosz Pokorski bkpokor@o2.pl