Rodzina w systemie wsparcia społecznego i pomocy osobom z problemem alkoholowym.

23 MAJA / 2019
Miejsce:

Wydział Nauk o Wychowaniu

Pomorska 46/48

Organizator:

Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki

Kierownik:

dr Magdalena Staniaszek (koordynatorka prac Komitetu) magdalena.staniaszek@uni.lodz.pl

Sekretarz:

mgr Angelika Cieślikowska-Ryczko (sekretarz) mgr Paweł Leśniewski (sekretarz) dr Karolina Walczak-Człapińska (sekretarz)

Tematyka:

Rodzina w systemie wsparcia społecznego i pomocy osobom z problemem alkoholowym - Ogólnopolska Konferencja Naukowa, pod patronatem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego – prof. dr hab. Antoniego Różalskiego.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina w systemie wsparcia społecznego i pomocy osobom z problemem alkoholowym realizowana jest w ramach Zadania „Wspieranie badań naukowych w obszarze problemów wynikających z używania alkoholu” finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni pozwalającej na wymianę doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych zajmujących się wsparciem rodziny z problemem uzależnienia od alkoholu. Na problemy członków rodziny osób uzależnionych od alkoholu pragniemy spojrzeć dwojako. Pierwszą perspektywą analizy dominujących trudności i potrzeb chcielibyśmy uczynić działania i doświadczenia osób zawodowo zajmujących się terapią rodziny w kryzysie oraz pomocą w sytuacji zagrożenia. Zakładamy, że szczególne miejsce podczas obrad konferencji zajmą rozważania o instytucjonalnym systemie wsparcia i pomocy rodzinie z problemem alkoholowym, począwszy od instrumentów prawnych, interwencji medycznej i psychologicznej, a skończywszy na pracy socjalnej i podejmowaniu działań ukierunkowanych na reintegrację rodziny oraz tworzenie warunków dla rozwoju jej członków i ich dobrostanu psychicznego.Drugą perspektywą poznania pragniemy uczynić doświadczenia samych członków rodziny osoby uzależnionej. Analiza istniejącego stanu wiedzy każe sądzić, że najlepiej rozpoznane są problemy partnerek życiowych/żon osób uzależnionych od alkoholu oraz ich dzieci (zwłaszcza dorosłych). Marginalizowanym zagadnieniem jest sytuacja rodzeństwa osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodziców, a także dalszych krewnych. W dużej mierze związane jest to z ograniczeniami natury metodologicznej. Jednocześnie ci członkowie rodziny - właściwie nieobecni na łamach publikacji naukowych - są aktywni w przestrzeni instytucji wsparcia i terapii. To dlatego szczególnie cenne są doświadczenia tzw. praktyków – osób profesjonalnie zaangażowanych w niesienie pomocy i udzielanie wsparcia osobom z problemem uzależnienia od alkoholu w rodzinie.

Proponujemy następujące obszary tematyczne:

  • Uzależnienie od alkoholu w rodzinie
  • Instytucje wsparcia osób i rodzin z problemem uzależnienia od alkoholu
  • Społeczna recepcja problemów rodziny z problemem alkoholowym

Rejestracja:

Udział w konferencji jest bezpłatny (organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i noclegu). Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na formularzu zamieszczonym w Internecie na stronie: https://konferencjakwiecie.wixsite.com/wnowkonferencja

- uczestnictwo czynne do 23 kwietnia 2019 roku

- uczestnictwo bierne do 10 maja 2019 roku

Kontakt: karolina.walczak@uni.lodz.pl