Słowo: struktura - znaczenie - kontekst

21-22 MAJA / 2019
Miejsce:

Wydział Filologiczny UŁ

Pomorska 171/173

Organizator:

Zakład Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii UŁ

Kierownik:

dr hab. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, prof. UŁ

Sekretarz:

dr Agnieszka Wierzbicka — sekretarz konferencji, dr Elwira Olejniczak — sekretarz konferencji

Tematyka:

Już od ponad 20 lat nasza jednostka ma zaszczyt gościć w Łodzi — na cyklicznie organizowanych konferencjach naukowych poświęconych różnym zjawiskom współczesnej polszczyzny — wybitnych językoznawców, humanistów, badaczy komunikacji medialnej. Również i w tym roku zaproszenie na konferencję „SŁOWO: struktura — znaczenie — kontekst” kierujemy tak do językoznawców, jak i literaturoznawców, kulturoznawców, filozofów, etyków, medioznawców, komunikologów. Przedmiotem refleksji naukowej tegorocznego spotkania chcielibyśmy bowiem uczynić SŁOWO rozumiane nie tylko jako wyraz, leksem, czyli znak językowy przedmiotu myśli, lecz także jako mówienie, mowę, wypowiadanie się, ustne lub pisemne.Proponujemy szerokie spojrzenie na SŁOWO jako jednostkę systemu języka, tekstu oraz dyskursu. Interesują nas różne ujęcia słów (wyrazów, leksemów): strukturalne, semantyczne, leksykograficzne, normatywne, pragmatyczne, kognitywne, komunikacyjne, tekstologiczne, dyskursowe; synchroniczne, diachroniczne, kontrastywne. Ciekawi jesteśmy wyników badań zarówno nad leksyką najnowszą, jak i dawną, a także nad słowami, które — zapomniane — odżywają w języku młodych użytkowników polszczyzny.

Zachęcamy do tego, by w polu obserwacji badawczych umieścić również ważne społecznie zagadnienia z zakresu aksjologii lingwistycznej i etyki słowa. Zapraszamy więc także do podjęcia refleksji nad słowami, które są dobre lub złe, wielkie, piękne i ważne lub przeciwnie — banalne i puste; uroczyste i wyszukane, płomienne i wieszcze; cierpkie i gorzkie; twarde, trudne, gniewne, zuchwałe…Wyrażamy nadzieję, że przyjmą Państwo nasze zaproszenie z zainteresowaniem i zechcą włączyć się do dyskusji naukowej nad wartością słowa, jego strukturą, znaczeniem i oddziaływaniem społecznym

Abstrakty proponowanych wystąpień prosimy kierować pod adresem slowo.2019.zwjp@gmail.com do 31 marca 2019 roku.

http://filolog.uni.lodz.pl/kwjp/?page_id=1694

Kontakt: slowo.2019.zwjp@gmail.com