Zajęcia ogólnouczelniane

Zajęcia ogólnouczelniane w semestrze letnim 2019/2020


UWAGA ZMIANY !!!

w związku z zarządzeniem nr 94 Rektora UŁ z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie: wstrzymania zagranicznych wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa informuję, że zajęcia:

1. Armenian Art in Central Europe, Wykładowca - prof. Waldemar Deluga (Departament of Art History, University of Ostrava),

2.The British Empire and Colonial and Imperial Art, Wykładowca - prof. Jaroslav Valkoun (Filozoficka fakulta, Univerzity Karlovy)

nie odbędą się

Studenci, którzy zapisali się na te przedmioty proszeni są o kontakt telefoniczny z p. Barbarą Kliszcz - Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów, tel. 42 635-40-80 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 - sprawa pilna !
Szanowni Studenci

Proszę pamiętać, że zarejestrowanie się na przedmiot skutkuje koniecznością jego zaliczenia.

Jakiekolwiek zmiany mogą być dokonywane do 10 marca br. - NIE PÓŹNIEJ
WAŻNE !

Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych bezpłatnie tylko wówczas, gdy zajęcia te zostały uwzględnione w ich programach studiów.


Przedmiot realizowany poza programem studiów (paragraf 48 Regulaminu studiów w UŁ z dnia 14 czerwca 2019 r.) podlega opłacie w wysokości podanej w zarządzeniu nr 60 Rektora UŁ z 8 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2019/2020 - w takim przypadku należy w dziekanacie macierzystego wydziału złożyć Podanie studenta .

Wysokości tych opłat (mogą być różne, w zależności od wydziału, na którym dany przedmiot jest realizowany) zawarte są w załączniku nr 15 do tego zarządzenia.

Wyjątkiem jest Akademia Polskiego Filmu - zajęcia organizowane są przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny, które pobierają opłatę od studentów w każdym przypadku (UŁ opłaty nie pobiera).

Przypominam, że zarejestrowanie się na przedmiot ogólnouczelniany w systemie UsosWeb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że przedmiot ten staje się dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru.

Po zakończonej rejestracji internetowej (ale nie później niż 10 marca 2020 r.) uczestnicy zajęć ogólnouczelnianych powinni zgłosić się do koordynatorów tych zajęć na swoich wydziałach (wykaz koordynatorów znajduje się poniżej) w celu dopełnienia formalności.
Koordynator zajęć ogólnouczelnianych w Uniwersytecie Łódzkim:


mgr Barbara Kliszcz
Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ - Rekrutacja i Tok Studiów
tel. 42 635-40-80
e-mail: barbara.kliszcz@uni.lodz.pl

adres:
Rektorat UŁ
ul. Uniwersytecka 3
Łódź 90-137
II piętro, pokój 205

KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI:

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - mgr Joanna Suliga, dziekanat pokój nr 104, tel. 42 635-45-38, jsuliga@biol.uni.lodz.pl

Wydział Chemii - mgr Magdalena Pietruszka, tel. 42 635-57-44, lenka@chemia.uni.lodz.pl

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny - mgr Konrad Walkowski, mgr Magdalena Górska tel. 42 635-55-30, konrad.walkowski@uni.lodz.pl, magdalena.gorska@uni.lodz.pl

Wydział Filologiczny - mgr Iwona Niedźwiecka, 42 665-52-61, iwona.niedzwiecka@uni.lodz.pl

Wydział Filozoficzno-Historyczny - mgr Agnieszka Bartczak, tel. 42 635-61-09, agnieszka.bartczak@uni.lodz.pl

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - mgr Monika Tomczak, tel. 42 635-57-42,mdrabik@wfis.uni.lodz.pl lub dziekanat@wfis.uni.lodz.pl

Wydział Matematyki i Informatyki - Irena Salska, tel. 42 635-59-31, irena.salska@wmii.uni.lodz.pl

Wydział Nauk Geograficznych - mgr Angelika Bierut-Mordylak, tel.42 665-59-12, angelika.bierut@geo.uni.lodz.pl

Wydział Nauk o Wychowaniu - mgr Anna Krygier, tel. 42 665-57-31, anna.krygier@uni.lodz.pl

Wydział Prawa i Administracji - mgr Lidia Ścisło, tel. 42 635-46-36, lsobalska@wpia.uni.lodz.pl

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych - mgr Hubert Michlewski, tel. 42 635-42-59,hubert.michlewski@uni.lodz.pl

Wydział Zarządzania - mgr inż. Anna Darmaszek, tel. 42 635-62-16, adarmaszek@wzmail.uni.lodz.pl

Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego - dr Agata Matuszewska-Kubicz, tel. 42 665-53-93, agata.matuszewska@uni.lodz.pl


W ramach kształcenia interdyscyplinarnego w semestrze letnim 2019/2020 studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych. Są to:

- wykłady w języku polskim i w językach obcych (organizowane przez Uniwersytet Łódzki)
- Akademia Polskiego Filmu (organizatorami są: Polski Instytut Sztuki Filmowej i Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny)


Opłaty w wysokości 150 zł za semestr (lub 120 zł w przypadku kontynuacji) pobierane są przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Filmotekę Narodową, które organizują kurs - Akademia Polskiego Filmu.
W trakcie cotygodniowych zajęć, można uczestniczyć w prawie setce projekcji filmowych oraz w wykładach wybitnych filmoznawców z całej Polski, a także w autorskich spotkaniach z twórcami.

Harmonogram spotkań w semestrze letnim 2019/2020: http://kinomuzeum.pl/?p=481

Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe tylko po wykupieniu karnetu w kasie kina Kinematograf.
Ilość miejsc jest ograniczona.Doktoranci, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych nie biorą udziału w elektronicznej rejestracji.
Powinni oni zgłosić chęć uczestnictwa osobie prowadzącej zajęcia oraz koordynatorowi zajęć ogólnouczelnianych na wydziale, na którym prowadzony jest dany przedmiot.
Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu ponoszą taką samą jak studenci.

Przedmiot realizowany poza programem studiów doktoranckich podlega opłacie w wysokości podanej w zarządzeniu nr 60 Rektora UŁ z 8 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku akademickim 2019/2020.
Wysokości tych opłat zawarte są w załączniku nr 14 pkt 4 do tego zarządzenia.


Rejestracja na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze letnim 2019/2020 będzie prowadzona w terminie od 18 lutego do 3 marca 2020 r. poprzez UsosWeb.

Kod ogólny rejestracji: 00-P-OGOLNUCZ-L19/20----------------- OFERTA ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM 2019/2020 -----------------1. Tytuł zajęć - Polski Manchester - upadły gigant - galeria murali...Łódź dwóch stuleci (1823 - 2019)
Prowadzący - dr Małgorzata Łapa
Język - polski
Opis przedmiotu - Łódź to miasto „młode”, którego dzieje jako ważnego ośrodka przemysłowego, administracyjnego, kulturalnego… sięgają zaledwie dwustu lat, liczonych od momentu założenia tzw. osady fabrycznej. W XIX wieku miasto wyrosło na największy ośrodek przemysłowy na ziemiach polskich. Przedmiotem wykładu będą dzieje miasta i jego mieszkańców. Pojawi się odpowiedź na pytanie dlaczego był możliwy szybki rozwój miasta od niewielkiej osady miejskiej, która w 1820 roku liczyła 767 mieszkańców do ponad półmilionowego molocha, centrum okręgu włókienniczego, po niespełna dziewięćdziesięciu sześciu latach w 1914 roku. Czy powstanie ogromnych zakładów włókienniczych i budowanie milionowych fortun ich właścicieli było możliwe jedynie w wyniku bezlitosnego wyzysku pracowników najemnych? – jak chce czarna legenda miasta i jego mieszkańców, budowana od końca XIX stulecia. Czy może ważną rolę w tym procesie odegrała przedsiębiorczość mieszkańców Łodzi?

Wiek XX przyniósł dramatyczne wydarzenia, które istotnie wpłynęły na kolejne dziesięciolecia funkcjonowania miasta. Dziś, wraz z końcem drugiej dekady XXI stulecia o tamtej dziewiętnastowiecznej potędze Łodzi świadczą jedynie ceglane mury fabrycznych budowli, wspaniałe pałace i kamienice – siedziby jej byłych mieszkańców. Co się stało? Co było przyczyną tego, że dziś to wspaniałe miasto centralnej Polski musi na nowo budować swoją tożsamość? Czy jest nią kreatywność jego mieszkańców zasilana przez studiujące tu rzesze młodych Polaków i obcokrajowców? Czy po okresie upadku ostatnich dziesięcioleci XX wieku wyrasta na nową potęgę? Czy jest nią myśl naukowa? A może życie kulturalne? Przecież już na przełomie XIX i XX wieku funkcjonowały tutaj znakomite teatry niemieckie, polskie i żydowskie. I na koniec, czy zgadzamy się z wykreowanym jeszcze w końcu XIX stulecia i utrwalonym w czasach PRL „czarny obrazem” Łodzi?, a może widzimy w niej ekscytujące „dzieło” przeszłych i obecnych jej mieszkańców?Miejsce i termin - Instytut Historii, ul. Kamińskiego 27 a, sala 202, wtorki, godz. 16.00 - 17.30
Pierwsze zajęcia - 3 marca 2020 r.
Cykl dydaktyczny - L-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH0292. Tytuł zajęć - Miasto polskie w XIX i XX wieku na tle europejskim
Prowadzący - dr Kamil Śmiechowski
Język - polski
Opis przedmiotu - celem zajęć jest przedstawienie studentom podstawowych problemów związanych z urbanizacją ziem polskich jako zjawiskiem społeczno-ekonomicznym o ogromnej doniosłości cywilizacyjnej. Studenci dowiedzą się jak przebiegało przekształcenie Polski ze społeczeństwa agrarnego w społeczeństwo miejskie, a także jakie problemy towarzyszyły temu procesowi.
Tematy:
1) Miasta i mieszczaństwo w Polsce przedrozbiorowej
2) Elity społeczeństwa polskiego w XIX wieku wobec wyzwań nowoczesności
3) Miasta w polityce zaborców
4) Polski pejzaż miejski w XIX wieku: Warszawa, Lwów, Łódź, Kraków, Wilno, Poznań
5) Miasto polskie jako problem i awangarda modernizacji
6) Miasta dialogu wielu kultur czy konfliktów narodowościowych?
7) Rewolucja 1905 roku jako rewolucja miejska
8) Narodziny nowoczesnej urbanistyki na ziemiach polskich
9) Miasta w polityce II Rzeczpospolitej
10) Miasta w PRL – dynamiczny rozwój czy stracone szanse?
Miejsce i termin - Instytut Historii UŁ, ul. Aleksandra Kamińskiego 27 a, sala 14, środy, godz. 16.00 - 17.30
Pierwsze zajęcia - 4 marca 2020 r.
Cykl dydaktyczny -L-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0200-WFH030


3. Tytuł zajęć - European Union and Terrorism
Prowadzący - dr Magdalena Matusiak Frącczak
Język - angielski
Opis przedmiotu - wykład jest otwarty dla wszystkich studentów Uniwersytetu zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa międzynarodowego, stosunkami międzynarodowymi oraz Unią Europejską. Celem przedmiotu jest odkrywanie instrumentów Unii Europejskiej w dziedzinie zwalczania terroryzmu. Dyskusja o środkach prawnych będzie wzbogacona analizą orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Umiejętności nabyte w toku zajęć pozwolą studentom na skuteczne rozumienie i stosowanie mechanizmów prawa UE.
Miejsce i termin- Wydział Prawa i Administracji, ul. Kopcińskiego 8/12, sala ( - 3) , czwartki, godz. 15.00 - 17.30 (10 spotkań)
Pierwsze zajęcia - 12 marca 2020 r.
Cykl dydaktyczny - L-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0500-ERAS78


4. Tytuł zajęć - Akademia polskiego filmu

ZAJĘCIA ODPŁATNE W WYSOKOŚCI 150 ZŁ (lub 120 zł w przypadku kontynuacji) DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW (w ramach programu studiów i jako przedmiot dodatkowy)
Prowadzący - koordynator przedmiotu z UŁ - dr hab. Natasza Korczarowska-Różycka
Język - polski
Opis przedmiotu - każde spotkanie składa się godzinnego wykładu i projekcji dwóch filmów.
Szczegółowe informacje na stronie: http://kinomuzeum.pl/?p=481
Miejsce i termin - Kino Kinematograf, plac Zwycięstwa 1, poniedziałki godz. 17.00
Pierwsze zajęcia - 2 marca 2020 r.
Cykl dydaktyczny - L-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 60 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0000-APF000


5. Tytuł zajęć - Dwudziestolecie międzywojenne oczyma historyka języka
Prowadzący - dr hab. Ewa Woźniak, prof. UŁ
Język - polski
Opis przedmiotu - celem jest zapoznanie słuchaczy z sytuacją językową oraz zjawiskami językowymi w okresie dwudziestolecia niepodległej Polski (1918-1939). Problematyka językowa ukazana zostanie na szerokim tle uwarunkowań politycznych, społecznych, narodowościowych, obyczajowych, komunikacyjnych i innych.
Miejsce i termin - Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala 1.17, czwartki, godz. 13.30 - 15.00
Pierwsze zajęcia - 27 lutego 2020 r.
Cykl dydaktyczny - L-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP044


6. Tytuł zajęć - American literature in historical contexts
Prowadzący - dr Justyna Fruzińska
Język - angielski
Opis przedmiotu - The lecture presents discussions of landmark achievements of American literature, focusing mostly on the 19th and 20th centuries. Students will get a broad overview of the development of American literature, and see its connection with major trends in visual arts, American culture in general as well as the socio-historical context.The lecture will include the works by writers such as Ralph Waldo Emerson, Edgar Allan Poe, Herman Melville, Mark Twain, Henry James, Kate Chopin, Ernest Hemingway, or F. Scott Fitzgerald. Assessment: short end of semester test
Miejsce i termin -Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, aula A 4 , wtorki, godz.17.00 - 18.30
Pierwsze zajęcia - 25 lutego 2020 r.
Cykl dydaktyczny - L-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP045


7. Tytuł zajęć - Klasztor jako miejsce formowania się osobowości człowieka
Prowadzący - prof. Andrzej Wałkówski
Język - polski
Opis przedmiotu - wykład ma zapoznać studenta z cywilizacyjną rolą jaką odegrał klasztor średniowieczny w Europie pod względem duchowości, nauki i edukacji, sztuki, gospodarki oraz w zakresie ogólnej organizacji życia (racjonalny rozkład dnia, opieka zdrowotna, kuchnia itp.).
Miejsce i termin -Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala 2.31 , wtorki, godz. 17.00 - 18.30
Pierwsze zajęcia - 25 lutego 2020 r.
Cykl dydaktyczny - L-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP046


8. Tytuł zajęć - Podstawy greki starożytnej
Prowadzący - dr Aneta Tylak
Język - polski
Opis przedmiotu - przedmiot przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych ojczystym językiem europejskiej literatury, nauki i filozofii. Celem zajęć jest przekazanie podstawowych informacji na temat starożytnej greki i jej wpływu na języki europejskie oraz wpojenie im elementarnych umiejętności czytania i rozumienia podstawowych słów i zwrotów. Ocena na podstawie obecności i aktywności na zajęciach.
Miejsce i termin -Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, sala 29, środy, godz. 13.15 - 14.45
Pierwsze zajęcia - 26 lutego 2020 r.
Cykl dydaktyczny - L-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP047


9. Tytuł zajęć - Analiza porównawcza rozmaitych muzycznych form teatralnych i filmowych
Prowadzący - prof. Antoni Wierzbiński
Język - polski
Opis przedmiotu - celem zajęć jest szerokie przedstawienie roli i związków muzyki z takimi formami teatralnymi, w których muzyka stanowi integralną część teatru i filmu, a w szczególności analiza porównawcza poszczególnych form pod względem zastosowania rodzaju warstwy muzycznej, pochodzenia libretta oraz budowy formalnej poszczególnych form na wybranych przykładach. Zajęcia te składają się z części wykładowej na temat m. in. epoki, kompozytora, formy itp. oraz z prezentacji dzieł scenicznych w ramach w/w form autorstwa najwybitniejszych kompozytorów i reżyserów wraz z omówieniem ich roli na tle epoki. Prezentacje mają na celu wdrażanie studentów do percepcji dzieła teatralnego i filmowego opartego na wielu dziedzinach sztuki (taniec, muzyka, sztuki piękne).
Miejsce i termin -Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, aula A 3 , wtorki, godz. 15.15 - 16.45
Pierwsze zajęcia - 25 lutego 2020 r.
Cykl dydaktyczny - L-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100-ULP048


10. Tytuł zajęć - Italy at the crossroad
Prowadzący - dr Łukasz Berezowski
Język - angielski
Opis przedmiotu - głównym założeniem zajęć jest interdyscyplinarne spojrzenie na współczesną włoską kulturę i społeczeństwo. Treści zajęć:
1. Czy Włosi są narodem? Pojęcie włoskości a tożsamość lokalna Włochów w XXI wieku
2. Ustrój konstytucyjny i polityczny Republiki Włoskiej: najważniejsze instytucje
3. Włochy między Pierwszą a Drugą Republiką: transformacja, której nie było?
4. Berlusconi: gospodarczy potentat, który sam doszedł do sukcesu czy kolejny populistyczny lider?
5. Komunikowanie medialne: język perswazji politycznej w dzisiejszych Włoszech
6. Włoski przemysł: przedsiębiorstwa, marki i produkty. Fenomen „made in Italy”
7. Sekrety mafii: przypadek kamorry
8. Czas ołowiu (anni di piombo) i jego historyczne konsekwencje
9. Co po Da Vincim i Michale Aniele? Miejsce sztuki w dzisiejszej kulturze włoskiej
10. Cinecittà: aktualne trendy i wiodące motywy we współczesnej kinematografii włoskiej
11. Model rodziny włoskiej: fakty i mity
12. Kościół Rzymskokatolicki i jego wpływ na religijność Włochów: fakty i mity
13. Włoski ruch feministyczny: faktyczne pragnienie wyzwolenia czy pozorny równouprawnienia
14. Piłka nożna: nowa religia Włochów?
15. Nie tylko spaghetti i tiramisù: alternatywne spojrzenie na kuchnię włoską
Miejsce i termin - Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, aula A 4 , czwartki, godz. 15.15 - 16.45
Pierwsze zajęcia - 5 marca 2020 r.
Cykl dydaktyczny - L-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0100- ULP049


11. Tytuł zajęć - Ecohydrology and ecological biotechnologies as a key for bioeconomy and adaptation to global changes
Prowadzący - prof. Maciej Zalewski
Język - angielski
Opis przedmiotu - w obliczu zmian klimatu, które nasilają efekty suszy i powodzi, a także rozwoju infrastruktury, fundamentalne dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju przez racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych oraz harmonizację użytkowania zasobów ekosystemów z ich potencjałem, jest zrozumienie interakcji pomiędzy dynamiką cyklu hydrologicznego i ekosystemami pod kątem zwiększenia ich potencjału, tzn zasobów wodnych, bioróżnorodności, usług ekosystemowych i zdolność ekosystemu do elastycznego reagowania na stres.

Dla dogłębnego zrozumienia interakcji niezbędna jest integracja wiedzy z różnych dziedzin nauk o środowisku. Podczas wykładów zostaną przedstawione metodologiczne podstawy integracji tej wiedzy począwszy od biologii molekularnej, biotechnologii, ale także uwzględnienie rachunku ekonomicznego i percepcji społecznej (socjologii), oraz przykłady zastosowania takiego integrującego podejścia dla rozwiązywania problemów gospodarki wodnej w Polsce, Afryce, Azji i Ameryce Południowej.
Miejsce i termin - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Banacha 12/16, aula A , wtorki godz. 18.00 - 19.30
Pierwsze zajęcia - 3 marca 2020 r.
Cykl dydaktyczny - L-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0400-WO0003


12. Tytuł zajęć - Ewolucja stosowana
Prowadzący - dr Marek Michalski
Język - polski
Opis przedmiotu - celem wykładu jest przedstawienie możliwości zastosowania ewolucji w praktyce, między innymi w medycynie, rolnictwie, farmacji.
Miejsce i termin - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Banacha 12/16, aula A , poniedziałki, godz. 17.30 - 19.45
Pierwsze zajęcia - 11 maja 2020 r.
Cykl dydaktyczny - L-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 15 godzin, 2 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0400-WO0001


13. Tytuł zajęć - CSI - zagadki kryminalne a biologia środowiskowa
Prowadzący - dr. hab. Joanna Żelazna - Wieczorek, prof. UŁ
Język - polski
Opis przedmiotu - w ramach wykładu zostanie przedstawiona możliwości szerokiego zastosowania wiedzy z zakresu biologii środowiskowej w kryminalistyce, głównie metod analizy okrzemkowej, mykologii, entomologii, palinologii, dendrochronologii i analizy szczątków roślinnych. Metody te mogą być stosowane jako pomocnicze w wyjaśnianiu przyczyn i okoliczności śmierci, czasu jaki upłynął od śmierci, okoliczności i miejsca zdarzenia, ale również w dokumentowaniu przestępstw przeciwko przyrodzie, w tym skażenia środowiska.
Miejsce i termin - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Pomorska 141/143 (wejście od ul. Matejki), aula D (sala W-13) , wtorki godz. 18.30 - 18.30
Pierwsze zajęcia - 3 marca 2020 r.
Cykl dydaktyczny - L-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 3 punkty
Kod przedmiotu - 0400-WO0005


14. Tytuł zajęć - Wybrane zagadnienia z mikrobiologii. Historia odkryć naukowych generujących postęp
Prowadzący - prof. M. Mikołajczyk-Chmiela, prof. K. Lisowska, dr hab. M. Fol, prof. UŁ, dr hab. P. Stączek, prof. UŁ, dr hab. K. Paraszkiewicz, prof. UŁ, dr hab. D. Drzewiecka
Język - polski
Opis przedmiotu - celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z badaniami naukowymi o kluczowym znaczeniu dla postępu w mikrobiologii, epidemiologii, immunologii i genetyce, a także nabycie umiejętności łączenia wiedzy w zakresie tych dyscyplin, w kontekście współczesnych osiągnięć naukowych.
Miejsce i termin - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Banacha 12/16, aula A , poniedziałki, godz. 17.30 - 19.00
Pierwsze zajęcia - 9 marca 2020 r.
Cykl dydaktyczny - L-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 15 godzin, 2 punkty
Kod przedmiotu - 0400-B1M71D15. Tytuł zajęć - Gender and Society
Prowadzący - dr Izabela Desperak
Język - angielski
Opis przedmiotu - Introduction to sociology of gender, explanation of basic concepts such as sex and gender, gender identity, gender stereotypes, gender inequality. Discussion the role of gender in different areas of society: family, intimate relationship, education, labor market, politics, media. Presentation of gender roles and gender inequality in different societies.
Miejsce i termin - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. P.O.W. 3/5, sala E 10, czwartki, godz. 15.00 - 16.30
Pierwsze zajęcia - 27 lutego 2020 r.
Cykl dydaktyczny - L-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 4 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0600-JABL18


16. Tytuł zajęć - Страховые услуги (Usługi ubezpieczeniowe)
Prowadzący -dr Yuriy Klapkiv
Język - rosyjski
Opis przedmiotu - W trakcie kursu student uzyska wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku usług ubezpieczeniowych. Poruszona zostanie tematyka dotycząca zasad regulujących usługi ubezpieczeniowe oraz zasad regulujących obligatoryjność zawierania umów w ramach wybranych rodzajów ubezpieczeń.
Tematyka omawianych zagadnień jest uzgadniana ze studentami i związana jest z ich zainteresowaniami.
Miejsce i termin - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. POW 3/5, sala E 115, wtorki, godz.11.30 - 13.00
Pierwsze zajęcia - 25 lutego 2020 r.
Cykl dydaktyczny - L-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 4 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 0600-JABL16


17. Tytuł zajęć - Landscape of Poland
Prowadzący - dr Anna Majchrowska
Język - angielski
Opis przedmiotu - This course provides students with an overview of landscape typology and regional diversity in Poland and characterizes the main types of landscapes of Poland: from the shores of the Baltic Sea to the summits of the Tatra mountains. The characterisation covers origin and geographical features of the lowland, upland, mountainous and riverine landscapes along with their most eminent cultural elements. The system of landscape and nature protection in Poland is also described.
Miejsce i termin - Wydział Nauk Geograficznych, ul. Narutowicza 88, sala 105/107, wtorki, godz.14.00 - 16.00
Pierwsze zajęcia - 17 marca 2020 r.
Cykl dydaktyczny - L-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 15 godzin, 3 punkty ECTS
Kod przedmiotu - 1400-EM05


18. Tytuł zajęć - Interfejsy mózg - komputer
Prowadzący - prof. Stanisław Bednarek
Język - polski
Opis przedmiotu -
Miejsce i termin - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, ul. Banacha 22, sala A 272 , poniedziałki, godz.17.00
Pierwsze zajęcia - 24 lutego 2020 r.
Cykl dydaktyczny - L-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 1500-SDIMK


19. Tytuł zajęć - Armenian Art in Central Europe - ZAJĘCIA NIE ODBĘDĄ SIĘ
Prowadzący - prof. Waldemar Deluga (Departament of Art History, University of Ostrava)
Język - angielski
Opis przedmiotu - During the lecture students will be expected to participate in the presentation about history of Armenian art in Central Europe. Participants will also be requested to give comments on the selected Armenian monuments
Miejsce i termin - Instytut Historii Sztuki, ul. Lindleya 3/5, sala 212, codziennie - godz. 17.15 - 18.45 oraz 19.00 - 20.30 w terminie 9 - 13 marca oraz 27 - 30 kwietnia 2020 r.
Pierwsze zajęcia - 9 marca 2020 r.
Cykl dydaktyczny -L-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0200-ERAS205


20. Tytuł zajęć - The British Empire and Colonial and Imperial Art - ZAJĘCIA NIE ODBĘDĄ SIĘ
Prowadzący - prof. Jaroslav Valkoun (Filozoficka fakulta, Univerzity Karlovy)
Język - angielski
Opis przedmiotu - The course “The British Empire and Colonial and Imperial Art” is be focused on the analysis of selected art topics within the British imperial and colonial period from the 18th to the 20th century. Particular attention is dedicated to the influence of oriental societies and colonial countries on the British and thus on the development of art in Great Britain and its Dominions.
Miejsce i termin - Instytut Historii UŁ, ul. Aleksandra Kamińskiego 27a, sala 13, codziennie - godz. 18.30 - 20.45 w terminie 16 - 27 marca 2020 r.
Pierwsze zajęcia - 16 marca 2020 r.
Cykl dydaktyczny -L-19/20
Liczba godzin i punktacja ECTS - 30 godzin, 6 punktów ECTS
Kod przedmiotu - 0200-ERAS206